Người ta ai cũng giống nhau về lời nói

Người ta ai cũng giống nhau về lời nói, duy có việc làm tỏ ra khác nhau mà thôi

– Moliere